De Bijbel

Ook voor mij?

Als de God die alles gemaakt heeft, die ons leven in Zijn hand heeft, werkelijk tot ons gesproken heeft, is het van levensbelang dat we begrijpen wat Hij ons te zeggen heeft. Degene die ons gemaakt heeft, weet het beste hoe we moeten leven en hoe we ons moeten verhouden tot onze Maker. Zoals een uitvinder alles weet van zijn uitvinding en de fabrikant ons in de handleiding alles kan vertellen over zijn product.

Maar voor de mens lijken wel duizenden handleidingen beschikbaar, heilige boeken die beweren de woorden en instructies van God te bevatten. Het ene boek zegt het zo, het andere zegt het weer net wat anders. Hoe weten we dan welk heilig boek we moeten geloven? En heeft God werkelijk tot ons gesproken?

Alle heilige boeken lijken het erover eens dat er een moment in de geschiedenis is geweest van bijzondere openbaring. Jezus Christus. Sommigen boeken leren dat Hij een verlichtte Guru was, andere de Profeet met een zuivere geest, of een wijze Rabbi. Maar allemaal bewonderen ze Hem.

Omdat alle religies en heilige boeken Jezus uitlichten, is Hij iemand die we moeten leren kennen, wat maakt Hem zo bijzonder?

De betrouwbaarheid van de Bijbel

Zoals we historische gebeurtenissen, of een ongeluk in de buurt, het beste kunnen beoordelen aan de hand van verslagen van ooggetuigen, zo vormt de Bijbel in eerste instantie een belangrijk naslagwerk om Jezus te leren kennen. Meerdere ooggetuigen beschrijven afzonderlijk van elkaar en van dichtbij het leven van Jezus, zonder elkaar tegen te spreken. Ze waren getuige van iets wat ze in het eerste gedeelte van de Bijbel al verwachtten.

En zelfs zijn tegenstanders bevestigen dat Hij anders was dan alle andere mensen. Dat was precies de reden dat ze Hem weg wilden hebben. De Romeinse verslagen bevestigen zijn dood aan het kruis terwijl Zijn Joods tegenstanders zijn bovenaardse kracht niet ontkenden maar toeschreven aan demonen.

Dit is een belangrijke historische reden om Jezus te leren kennen. En wie kunnen beter vertellen wat Hij gezegd en gedaan heeft dan zij die dicht bij Hem stonden?

Jezus is anders dan alle anderen

Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes geven afzonderlijk van elkaar en onder druk van hevige vervolging toch hetzelfde getuigenis van Jezus waardoor we weten dat het waar is wat ze zeggen. Zoals getuigen van een ongeluk elkaar aanvullen met details die anderen niet gezien hebben, zo vullen deze ooggetuigen elkaar aan.

Zij die Jezus overal gevolgd waren en van Hem geleerd hadden, getuigen dat Jezus meer was dan de profeten die voor hem gekomen waren. Hij was het hoogtepunt waar alles naar toegeleefd had. Hij is de Zoon van de Allerhoogste (Lukas 1:32-33), degene door wie alles gemaakt is en mensgeworden is (Johannes 1:3,14). God zelf openbaarde zich in de geschiedenis. De Uitvinder zelf komt in Zijn uitvinding om het doel, de waarde en het herstel van zijn uitvinding bekend te maken.

Niet zozeer de Bijbel, maar Jezus is de handleiding waardoor God tot ons wil spreken. Hij heeft Gods handleiding uitgeleefd en ons bekend gemaakt wie God is: 

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon… (Hebreeën 1:1-3)

Bovennatuurlijk bevestigd

En alles wat Jezus gezegd heeft, werd bevestigd door bovennatuurlijke tekenen en wonderen die alleen God kon doen (Hebreeën 2:4).

Daarom zijn de verslagen van Jezus ooggetuigen betrouwbaar, God zelf bevestigde ze doordat er dingen gebeurden die mensen niet konden doen. Jezus deed dingen die mensen niet konden doen en nooit gedaan hebben.

Hij deed niemand kwaad en hielp zwakken, armen en weduwen, maar ook bezat Hij buitengewone kracht om zieken te genezen en meer nog, om de zonden te vergeven. Zo bewees Hij sterker te zijn dan wie dan ook door morele wetten volmaakt te houden en natuurwetten almachtig te breken.

Dit is een bovennatuurlijke reden om Jezus te leren kennen.

Jezus wilde dat jij Hem leerde kennen

De verslagen van Jezus volgelingen die getuige waren van Zijn onderwijs en bovennatuurlijke liefde en wonderen, laten ons zien wie Jezus is, maar hoe weten wat dat dit ook nog relevant is voor ons vandaag? Was dit niet alleen voor Zijn eerste volgelingen bedoelt, of voor het fysieke nageslacht van Abraham? 

Op grond van de betrouwbaarheid van de verslagen van Jezus’ volgelingen, bepalen diezelfde verslagen voor wie ze bedoelt zijn en welke verslagen verder betrouwbaar zijn. Zo getuigt Lukas dat Jezus verklaard dat Zijn volgelingen getuigen zouden zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en zelfs tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Het ooggetuigen verslag, alles wat Jezus gezegd en gedaan had, moest overal bekendgemaakt worden. Het was Jezus verlangen dat iedereen Hem leerde kennen.

Johannes zegt dit over zijn ooggetuigenverslag: “Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.” (Johannes 20:30-31)

Jezus had jou in gedachten

Dat het Jezus’ verlangen is dat heel de wereld Hem leert kennen, is duidelijk, maar hoe weten we dat wat Hij zegt ook op ons van toepassing is? Was“opdat u, door te geloven, het leven zult hebben,” niet alleen van toepassing op de Joden?

Diezelfde verslagen laten zie hoe Jezus voor ons gebeden heeft: Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:18-21)

Jezus stuurde Zijn eerste volgelingen, die ooggetuigen van Hem waren, in de wereld, met de waarheid als hun boodschap en het was Zijn verlangen dat iedereen die hun boodschap geloofde, één zou zijn zoals Hij één is met de Vader. De boodschap voor Zijn eerste volgelingen zou de boodschap zijn voor alle andere volgelingen die later gelovig zouden volgen. Zo vult ook Mattheüs, een andere ooggetuige, aan: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheüs 28:19)

Alle volken, heel de wereld, had Jezus in gedachten toen Hij onderwijs gaf en Zijn eerste volgelingen moesten dit onderwijs doorgeven aan nieuwe discipelen die het weer door zouden geven aan anderen die door hun woord geloofden totdat er over heel de wereld, onder alle volken, volgelingen van Jezus zouden zijn die dat getuigenis door zouden geven.

Het zou één kudde worden met één Herder (Johannes 10:16).

Paulus legt uit dat in Jezus twee volken, Joden (de eerste doelgroep) en heidenen (de doelgroep de later toegevoegd werd), verenigd zouden worden om ons in Hem met God te verzoenen (Efeze 2:15-16).

De boodschap van Paulus

Jezus’ boodschap in het Evangelie, zoals Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes dat beschreven hebben, is voor ons vandaag, ver van Jeruzalem vandaan en eeuwen later.

Maar in de Bijbel vinden we ook de brieven van Paulus die we hierboven aanhaalden. Paulus was iemand die in eerste instantie geen volgeling van Jezus was, hij was eerder een vijand van Jezus. Hij verachtte Jezus’ volgelingen en vervolgde hen. Waarom heeft Paulus dan toch een plek in de Bijbel en waarom zouden we zijn boodschap aannemen?

In zijn brieven getuigt Paulus hoe hij door Jezus zelf veranderd is op weg naar Damascus om Jezus’ volgelingen gevangen te nemen (Galaten 1:10-24). Maar er zijn wel meer mensen die beweren dat ze een ontmoeting of een gesprek hebben gehad met Jezus of met God zelf, moeten we die allemaal geloven?

Nee, de enige die op aarde gezag heeft, is Jezus, zoals Hij bewees in zijn volmaakt heilige leven en bovennatuurlijke kracht. Maar zij die getuige zijn geweest van Zijn onderwijs en leven bevestigen dat Paulus’ getuigenis en brieven betrouwbaar zijn. Zo bevestigt Lukas het getuigenis van Paulus in zijn boek Handelingen waarin hij ook verslag doet van de uitvoering van Jezus’ opdracht om door de kracht van de Heilige Geest te getuigen van Jeruzalem tot het einde van de aarde (Handelingen 1:8).

Ook Petrus, die dicht bij Jezus geleefd had, bevestigt Paulus boodschap en noemt hem een geliefde broeder die naar de wijsheid die hem gegeven is, veel brieven geschreven heeft (2 Petrus 3:15). Wat Paulus leert in Zijn brieven is bevestigd door de ooggetuigen van Jezus en benadrukt de waarheid die Jezus hen bekendgemaakt had.

Paulus vervolgt de opdracht van Jezus om van Hem en Zijn boodschap te getuigen, omdat Hij het woord geloofde van hen die door Jezus gezonden waren (Johannes 17:18-21). Zo geeft Paulus de boodschap door, aan gelovigen in de Italiaanse en Griekse en Turkse steden Rome, Korinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Kolosse en Thessaloniki, aan specifieke volgelingen Timotheüs, Titus en Filemon en waarschijnlijk aan de gelovigen uit de Joden in de brief aan de Hebreeën. Zo leert Paulus hen, in navolging van Jezus volgelingen, alles te onderhouden wat Jezus geboden had (Mattheüs 28:19)

De wet en de profeten

Naast de brieven van Paulus vinden we in de Bijbel ook een groot gedeelte aan oude geschriften die de wet en de profeten worden genoemd. Wat kunnen we daarmee en wat wil God ons daardoor leren?

Jezus, die niet alleen leefde, maar ook sprak als iemand die macht had, bevestigd deze oude geschriften: U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.(Johannes 5:39).

Jezus was geboren uit een vrouw uit het nageslacht van Abraham. Hij was onderdeel van het volk dat beweerde dat God tot hen gesproken had en hen een Verlosser zou sturen (Jesaja 7:14, Jesaja 8:14, Jesaja 53:5). Alles wat we in het eerste gedeelte van de Bijbel lezen getuigt van Hem, wijst naar Hem en vindt zijn vervulling in Jezus.

De wet en de profeten getuigden, maar Jezus’ openbaarde (Romeinen 3:21-22). De wet en de profeten gaven instructies en lieten in ruwe vormen een glimp zien van de werkelijkheid, Jezus leefde het uit en bracht alles aan het licht (Johannes 1:17-18, Hebreeën 1:1). De wet en de profeten gaven de schaduw, Jezus bracht de werkelijkheid (Hebreeën 8:5-6, 10:1).

Ook Petrus bevestigt de betrouwbaarheid van het eerste deel van de Bijbel: Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.(2 Petrus 1:21)

En verder laat Paulus aan Timotheüs (een volgeling die alles wat Paulus geleerd had leerde en ook weer doorgaf) zien dat heel het eerste deel van de Bijbel door God gegeven is om hen die door het geloof bij God horen, te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid om zo te leven zoals God, onze Maker het bedoelt heeft (2 Timotheüs 3:16-17).
Aan heidenen in Rome die het getuigenis van Jezus geloofden, zegt Paulus dat al die oude geschriften geschreven zijn om ook hen te onderwijzen, aan te sporen en te troosten: Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. (Romeinen 15:4)

Omdat Jezus ons gezag is, het middelpunt van de geschiedenis, zien we wat voor Hem kwam in het licht van wat Hij gezegd en gedaan heeft, evenals wat na Hem komt. Niets en niemand voor Hem en niets na Hem kan Hem tegenspreken.

Interpretatie in Jezus’ licht

Er was niemand zoals Jezus en Zijn boodschap is totaal anders dan alle andere menselijke wijsheden. Hij overstijgt alles. Hij keert alles om. Hij is geen zachte heelmeester, maar Hij waarschuwt, Hij is eerlijk over onze zonde, hij laat zien hoe groot onze ellende is en hoe heilig en rechtvaardig God is. Maar Hij is geen harde rechter, Hij openbaart Gods liefde en Hij wil Zijn leven geven, de straf dragen zodat iedereen die, door het getuigenis van Zijn volgelingen, in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt!

In Zijn licht, als het Licht van de wereld, lezen we de Bijbel. Dit uitgebreide bewijs van de betrouwbaarheid van de boeken en brieven waaruit de Bijbel bestaat, leidt ons tot deze (basis)principes als we de Bijbel lezen en bepalen hoe de boodschap zich tot ons verhoudt:

  1. Jezus is anders dan alle andere mensen en bewijst door morele wetten volkomen te houden en natuurwetten almachtig te verbreken gezag en macht te hebben om God te openbaren.
  2. Het eerste deel van de Bijbel lezen we in het licht van Jezus openbaring en het getuigenis van de ooggetuigen die door Hem zelf gezonden zijn.
  3. Jezus’ boodschap in de Evangeliën, in eerste instantie gericht aan Zijn eerste volgelingen is gericht aan ons die door hun woord in Hem geloven.
  4. De brieven van Paulus lezen we in het licht van Jezus’ openbaring en het getuigenis van Zijn gezonden ooggetuigen.
  5. Jezus’ boodschap, uitgelegd in de brieven van Paulus, in eerste instantie gericht aan gelovigen in steden als Rome en Korinthe, is gericht aan ons omdat dit de boodschap is die de eerste volgelingen doorgaven tot het einde van de aarde of tot alle volken bereikt waren.
  6. Jezus’ boodschap, in ruwe vormen als een schaduw zichtbaar in de wet en de profeten, is gericht aan ieder die door het woord van Zijn volgelingen in Hem geloven en zo verenigd zijn met Hem en elkaar zoals ook Paulus in Galaten 3:28-29 Jezus’ onderwijs in Johannes 17:18-21 benadrukt.
  7. Alle boeken en brieven waaruit de Bijbel bestaat, vullen elkaar aan en leggen elkaar uit met Jezus als helderste uitdrukking.

De Bijbel is voor jou

De hele Bijbel is niet in eerste instantie geschreven aan jou, hoe we specifieke delen uitleggen en toepassen hopen we in een later artikel behandelen. Maar dit is de basis, de boodschap van de Bijbel is gericht aan jou en word doorgegeven van discipel op discipel, van gelovige op gelovige. Hij had jou in gedachten en Hij wilde dat jij Hem leerde kennen door het onderwijs wat Hij aan Israël gaf, door de ooggetuigenverslagen en brieven van Zijn eerste volgelingen en door de brieven van Paulus die bevestigd zijn door de ooggetuigen.

God wilde zich in de Heere Jezus aan je bekendmaken en de enige manier van leven en gelukkig sterven bekend maken. Hij wil ons, als de grote Uitvinder bekendmaken wat het doel, de waarde en het herstel van Zijn uitvinding is. En ook vandaag wil Hij dit niet alleen historisch of met logische argumenten bevestigen, nee, Hij wil het ook bovennatuurlijk bevestigen.

Steeds weer lezen we hoe het getuigenis van Jezus met bovennatuurlijke tekenen en wonderen bevestigd werd (Handelingen 14:3). Verwacht dit ook vandaag, en het meest bovennatuurlijke teken waardoor God ook vandaag nog steeds het getuigenis van Jezus bevestigt, is de verandering in het hart, wanneer we door Zijn Heilige Geest Zijn waarde zien en Zijn Woord geloven.

Want de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem (1 Korinthe 2:14), het is een dwaasheid voor Grieken en voor de Joden een struikelblok (1 Korinthe 1:23), maar het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (Romeinen 1:16)

Neem dit getuigenis gelovig aan

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. (1 Timotheüs 1:15)

Dit woord is gericht aan jou, neem het aan, vertrouw er op en volg het na. Het zal je leven veranderen en je zult zien dat het betrouwbaar is, dat Gods waarschuwingen goed zijn en Zijn beloften werkelijkheid worden.

Lees je Bijbel, leer God kennen, door Jezus die Hem heeft uitgeleefd.

Leer mij Uw weg, o Heer,

leer mij Uw weg.

Schenk van Uw kracht mij meer,

leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,

dat ‘k voor Uw aangezicht,

wandel in ’t volle licht,

leer mij Uw weg.

Waarom al die interpretaties?

Wanneer we Gods Woord bestuderen en onderwijs krijgen in de gemeente komen we er vroeg of laat achter dat sommige teksten verschillend uitgelegd worden. Hoe komt dat en hoe moeten we daar mee omgaan? Is de Bijbel dubbelzinnig of is er werkelijk maar één interpretatie, en welke interpretatie is dat dan?

Lees meer

Meld je aan voor Christianity Explored

CE is een informele en ontspannen kennismaking met Jezus en Zijn boodschap. Deze cursus wordt gegeven door Christenen in jouw buurt.